Καλώς ‘Ηρθατε!

Το DEN-CuPID (Digital Educational Network for Cultural Projects’ Implementation and Direction) είναι μια Στρατηγική Συμμαχία (ΣΣ) μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Μικρομεσαίων Εταιρειών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που στοχεύει κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η συνδυαστική σκέψη, αλλά και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα διαχείρισης και διοίκησης έργων, και στην ενίσχυση της γνώσης στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να βελτιώσει τις ικανότητες, σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων που θα βασίζονται στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά και το πολιτιστικό δυναμικό, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης οικονομικών μεθόδων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των έργων αυτών.