Παρουσίαση

Σκοπός και στόχοι:

Το Den-CuPID σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα και υψηλής ποιότητας εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την επιμόρφωση στελεχών δήμων και μελών της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων. περιλαμβάνει τρεις κύριους άξονες δράσης:

Εκπαίδευση

  • Εμπεριστατωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επάνω στις πολιτιστικές αξίες και τις μεθοδολογίες για αποτελεσματική πολιτιστική διαχείριση.
  • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με χρηματοδοτικά εργαλεία και ευκαιρίες.

 

Προώθηση νέων ιδεών

  • Υποστήριξη τοπικών παραγόντων στην προσπάθεια να αναδείξουν την πολιτιστική διαχείριση σε εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Ενεργοποίηση των επιχειρηματικών, δημιουργικών και καινοτόμων δεξιοτήτων καθώς και της ικανότητας να διατυπώνονται και να υλοποιούνται ιδέες για πρωτότυπα προγράμματα και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.  

Δικτύωση

  • Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών αρχών, τοπικών κοινωνιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
  • Ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών.