E.G.T.C. Amphictyony

“E.G.T.C AMPHICTYONY” се състои от обединени самоуправляващи се организации от 1-ва и 2-ра степен, независими асоциации, както и някои региони в страните в Средиземноморския басейн. Работи като гражданско сдружение с нестопанска цел, действаща съгласно правилата на чл. 741-784 от Гражданския Код на Регулация (EK) 1082/2006 на Европейския Парламаент и Съвета на Европа от 5 юли 2006г.

Основната цел на сдружение E.G.T.C AMPHICTYONY е работа в полза на хората от Средиземноморския регион, така че да живеят в непрекъсната спокойна среда с непрекъснато развитие, финансово обезпечена, социално осигурена и безопасна.

Задълженията и оперативните цели на E.G.T.C AMPHICTYONY, които допринасят за постигането на основните цели са следните:

Съвместни дейности и сътрудничество между членовете и изпълнение на дейности за териториално сътрудничество с или без европейско финансиране.
Съблюдаване на всички нива на принципите на свобода, демокрация, справедливост, сигурност и опазване на околната среда.
Подкрепа и промоция на трансгранично, вътрешно държавно и/или междурегионално сътрудночество, с оглед засилване на социалното и финансовото сближаване на членовете.
Реализацията на програми, съфинансирани от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие, Европейския Социален Фонд и/или Кохезионния Фонд.
Сътрудничество с научни центрове и институти, създадени в Средиземноморските страни с Европейски институции и международни организации.
Обмяна на информация и опит, промоция и прилагане на упсешни практики между членовете.
Изследване, насърчаване, опазване, популяризиране и използване на културната идентичност на народите в Средиземноморския регион за запазване на междукултурния диалог, създаване на предпоставки за приятелства, сътрудничество, съблюдаване и опазване на многообразието.
Засилване участието на гражданите и структурите на гражданското общество в размките на териториалното, финансовото и социалното сътрдуничество между членовете.