АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО)

„АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО) е независима, неправителствена организация, основана като юридическо лице с идеална цел през 1992 година за неопределено време. Като обединение на местни власти, АБЧО е изградила мрежа от 21 общини от Черноморския регион.

АБЧО координира действията на общините-членки в областта на местно управление, енергийната ефективност, туризма, културата, транспорта, науката, екологията и устойчивото развитие. Асоциацията организира усилията на общините – членки за решаване на общи за Черноморския регион проблеми

Сферите на дейност, в които АБЧО работи са:

Конференции и международни прояви. Асоциацията има значителен опит в организирането и провеждането на конференции, дискусионни срещи и семинари на регионално, национално и международно ниво.
Трансгранични и междурегионални инициативи. АБЧО реализира трансгранични дейности насочени към създаването на отворено гражданско общество, обмяна на успешни практики за социално развитие, насърчаване на гражданското участие за провокиране на икономически, политически, социален и културен диалог.
Техническа подкрепа. АБЧО предоставя техническа помощ и подкрепа на своите членове за решаване на специфични проблеми, разпространение на добри практики в местното самоуправление.
Информационни кампании. АБЧО подкрепя всички публични дейности в общините за разпространение на успешни модели и практики и генериране на информация за местното самоуправление в Черноморския регион. Асоциацията подготвя, отпечатва и разпространява листовки, брошури, наръчници, както и ежемесечен Информационен бюлетин до общините-членки.
Управление и реализиране на проекти. АБЧО организира и управлява целия цикъл на проекта – от идентифициране на проблема, разработване и планиране на дейностите до неговото изпълнение, мониторинг и оценка.
Иновативни практики в областта на професионалното обучение и образование. АБЧО организира обучения като директен отговор на специфични професионални нужди и проблеми на общински служители, представители на НПО, хора в неравностойно положение, млади безработни, учащи, учители, др. и насърчава изпълнението на инициативи и възможности за професионално развитие в изпълнение на политиката за продължаващо обучение и образование. От 2003г. АБЧО е изградила Център за обучения за повишаване знанията и уменията на общински служители, НПО, граждани, безработни и др. От 2009г. АБЧО е подкрепяща структура на Европейската Инициатива Споразумение на Кметовете, за достигане на целите за енергийна ефективност и опазване на околната среда. За повеше информация: www.ubbsla.org.“