Представяне

Културата определено е една от водещите сфери в изпълнението на Програма „Еразъм +“. Съвременните нужди, както и повишената осведоменост по въпроси, касаещи културата и националните идентичности изискват засилване на тристранната връзка културно наследство-създаване-общуване. Културата, в нейните материални и нематериални форми, може да бъде оснонва на устойчивото развитие и да допринесе не само за растежа на местната икономика, но и за формирането на бъдещите общности на база по-морални ценности.

Иновативният аспект на DEN-CuPID е в холистичния подход към въпросите на културата, както и
фактът, че проектът има за цел да изгради мост между обекти на културното наследство (които обикновено се управляват от публичните власти), иновативни практики за управление и предприемачески подходи и умения.

В същото време, подходът на DEN-CuPID съответства на бързо развиващите се процеси за открояване на търговски марки и популяризиране на определени територии на местно и регионално ниво. При правилна качествена оценка и управление, местните продукти, обекти на културно наследство, ландшафта и природата, културни прояви и дори традиционният начин на живот могат да доведат до появата на по-силно чувство на споделена идентичност и за постигането на доверие и сътрудничество между всички заинтересовани страни. Освен това, резултатите от проекта и добрите практики ще стимулират прилагането на по-обхватна стратегия за местни и регионални брандинг процеси, преодолявайки съществуващите ограничения на секторно-ориентирани подходи за развитие.

Цели и дейности:

В рамките на проект DEN-CuPID, стратегическите партньори ще разработят и приложат високо квалифицирани, иновативни инструменти и обучителни курсове в помощ на заетите лица в администрациите, занимаващи се с проекти и инициативи за управление на културата.

За целта ще се реалзират три основни дейности в рамките на проекта:

Обучение

  • Цялостен курс за ценностите на културното наследство и методология за неговото ефективно управление.
  • Запознаване на участниците с финансовите инструменти и възможности за финансиране.

Насърчаване на нови идеи

  • Подпомагане на местните участници в създаването на културен мениджмънт като инструмент за устойчиво развитие.
  • Стимулиране на предприемачески, творчески и иновативни умения и способности в разработването и прилагането на оригинални проекти и устойчиви бизнес планове.

Работа в мрежи

  • Насърчаване на партньорството и сътрудничеството за развитие между местните власти, местните общности, и изследователските / образователните институции.

Предоставяне на възможности за създаване на международна мрежа и обмен на добри практики