Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικoύ Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστημίου Πάτρας

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικoύ Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ανήκει στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονικό προσωπικό 17 ερευνητών  που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς, από την Κλασσική Αρχαιολογία μέχρι τη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την Επιστήμη των Υπολογιστών. Κάθε χρόνο υποδέχεται περίπου 100 φοιτητές.

Στόχος του τμήματος είναι να αναπτύξει την γνώση και την εξειδίκευση στον τομέα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών, της ψηφιοποίησης, της ψηφιακής αρχειοθέτησης, των πληροφοριακών συστημάτων και του διαδικτύου. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια στο σχεδιασμό, παραγωγή, διαχείριση, προβολή και διαφύλαξη του πολιτιστικού αποθέματος και των προϊόντων του.

Το τμήμα έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφορούν τον ψηφιακό πολιτισμό και την πολιτισμική πληροφορική. Βασικοί εταίροι αυτής της προσπάθειας είναι οι νέοι και δραστήριοι καθηγητές με σημαντική παρουσία σε ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις σε συνέδρια και εκδόσεις  στην διεθνή και εγχώρια επιστημονική κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964, στην πόλη της Πάτρας, με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του.

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε όλα τα κύρια Ευρωπαϊκά και Εθνικά Επιστημονικά προγράμματα. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από δημόσιους πόρους, τον ιδιωτικό τομέα ή την ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Ενθαρρύνει την διαπολιτισμική ακαδημαϊκή συνεργασία και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα επιδεικνύοντας σημαντική επιστημονική δραστηριότητα και έργο που χαρακτηρίζονται  από την ποιότητα και την καινοτομία. Το επιστημονικό προσωπικό του είναι παρόν με συνεχείς δημοσιεύσεις των ριζοσπαστικών αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας εστιάζει σε επιστημονικά προγράμματα τα οποία αποτελούν και την κύρια πηγή χρηματοδότησης για περισσότερο από 3000 άτομα προσωπικό. Η διαχείριση των προγραμμάτων έρευνας συντονίζεται από την Επιτροπή Έρευνας και τις ακαδημαϊκές μονάδες. Ενώ σημαντική είναι η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές, έργα τα οποία παράγουν πόρους για το πανεπιστήμιο και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και για την ενίσχυση των νέων ερευνητών.