ΕΟΕΣ Αμφικτυονία

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Αμφικτυονία είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και αποτελείται από αδελφοποιημένους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού και από περιφέρειες των μεσογειακών χωρών. Λειτουργεί με βάση τα άρθρα 741-784 του Αστικού Κώδικα του Κανονισμού 1082/2006 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.

Οι στόχοι του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών του και υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.
  • Διευκόλυνση και  προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των μελών της.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής.
  • Συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και μη οργανισμούς.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών της.
  • Ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της.