Συγκριτική έρευνα

Για να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη των προβλημάτων που αφορούν την αποτελεσματική πολιτιστική διαχείριση και τις ανάγκες για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σχεδιάστηκε μια συγκριτική έρευνα που στηρίζεται σε ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε δήμους, πολιτιστικούς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και άλλους συναφείς θεσμούς.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ σε infographic: https://my.visme.co/projects/1joye619-den-cupid