сравнително проучване

За по-добрата оценка на проблемите свързани с ефективното управление на културното наследство и нуждите от по-задълбочено и интегрирано обучение, ние проведохме сравнително проучване на базата на въпросници адресирани до общините, културни организации и асоциации, и други свързани институции. Очаквайте публиикуване на резултатите от проучването..

View the results as an infographic here: https://my.visme.co/projects/1joye619-den-cupid