Национални Комисии за ЮНЕСКО

„ЮНЕСКО е единствената Агенция към ООН, която е изградила глобална мрежа от национални структури, ивестни като Национални Комисии за ЮНЕСКО. Създадени от съответните правителства в съответствие с чл. VII от Конситуцията на ЮНЕСКО, към момента съществуват 199 Национални Комисии по света.

Националната Комисия за ЮНЕСКО в Гърция е създадена със Закон през 1991г. (държавен вестник 173 от 20 ноември 1991г. при ратифицирането на Хартата на Националните Комисии за ЮНЕСКО““) и се управлява от Министерството на Външните работи на Гърция.

Управителната структура се състои от: Президент, Борд на Директорите и Общо Събрание, състоящо се от 130 членове, между които представители на академични среди, министерства, оббразователни институции, културни и изследователски институции и видни личности. От октомври 2004г. постът Президент на Комисията заема Г-жа Айкатерини Цицикоста.

Основни приоритети на Националната Комисия на Гърция са: засилване на сътрудничеството на ЮНЕСКО с всички заинтересовани лица на национално, регионално и международно ниво; популяризиране на работата в мрежи; взаимодействието с правителствени и неправителствени организации и гражданското общество. Комисията работи в тясно сътрудничество с шестте министерства в изпълнението на проекти и инициативи. Националната Комисия за ЮНЕСКО в Гърция организира международни конференции и работни срещи по приоритетните направления на ЮНЕСКО, предоставя финансирания за изпълнението на образователни, културни, екологични и научни програми, участва и е представена по време на важни международни конференции и форуми, разработва нови партньорства с частния сектор, създава Представителства в университетите в Гърция и създава многобройни мрежи на ЮНЕСКО, като мрежи от градове и мрежата от 150 асоциирани училища.“