методологии

Проект DEN-CuPID е свързан с методологии: ние не изобретяваме отново колелото в областта на управление на културното наследство. Ние обмисляме нови начини за адаптиране на получените знания към онези, които нямат необходимата експертиза, а те от своя страна ще планират и изпълняват културни проекти: това са общински служители, членове на културни асоциации, собственици/управители на исторически сгради, директори на малки, не-държавни музеи или архиви….
На второ ниво, целевите групи са онези, определени като „заинтересовани лица“ (от академична гледна точка) в сферата на културното наследство: местни агенти, собственици на магазини и хотели, преприемачи, организации на гражданското общество, образователни институции, държавни власти.
В края на проекта ние ще бъдем щастливи, ако имаме:
a) създадени връзки между теорията и практиката в концепцията за културното наследство, въпроси свързани с управлението, с които нашите целеви групи се занимават ежедневно;
b) създадена дигитална мрежа, където хората и организациите от нашите целеви групи могат да намерят партньори за проекти, отговори на съществуващи въпроси, както и добри практики, които да прилагат при изпълнението на собствени проекти;
c) обучени специалисти от целевите групи чрез участие в работни срещи/семинари и подпоомагането им в процеса на планиране на техните успешни проекти за културно наследство;
d) създаване на електронно-обучителна програма чрез представяне на платформа, която да подпомогне повече хора в Европа да се възползват от получените знания по време на изпълнение на проекта.

Четири основни методологии се прилагат в проекта:
I. Проучване
II. Обучение
III. Пилотни практики
IV. Електронно-обучителна платформа и ръководство за обучение

I. Проучване
1. Проучването ще започне с едно задълбочени изследване на подобни проекти в европейските страни (онези, които използват основните европейски езици). Целта е да се определи състоянието на интегрираното управление на културното наследство, нивата и предмета на провежданите обучения по темата.
2. Следваща стъпке е разработване на въпросник, адресиран (чрез Survey Monkey) към съответните заинтересовани лица (организации, общини, др.) Въпросникът ще ни помогне по-лесно да определим нуждите на целевите групи, както и точки, върху които да наблегнем по време на обученията. Проучването ще бъда разпространено до широк кръг от получатели, съпроводено от последващи е-мейли и телефонни разговори, докато получим задоволитен брой отговори (максимално време за целия процес: 2 месеца). Университетът в Патра ще бъде отговорен за дизайна и разработването на въпросниците, както за извличане на финалните резултати и заключения. Резултатите ще бъдат обобщени и представени в кратък доклад с ясни указания как да се структурира обучителния материал и върху какво да се наблегне по време на международните работни срещи.
3. Разпространението на въпросника ще послужи и като първа стъпка към проява на интерес към обучението (присъствени сесии и електронно-обучителна платформа) от потенциални участници. Чрез специална покана за участие, обучаваните ще бъдат помолени да изпратят кратко описание на идеята за техния проект за културно наследство. На база на получените идеи ще бъдат формирани две или четири групи от обучаеми, които ще бъдат разпределени в четири обучителни семинари (в Испания, Гърция, Италия и България) и в съответствие с техните теми: Управление на паметници на културата, Културни проекти/събития, Разказване на истории и добри практики, Популяризиране на културно-исторически територии и исторически градове/центрове.

II. Обучение
Обучителните материали, структурирани в ръководство, ще представят основните теми:
1. Основни познания за концепцията за Управление на Културното Наследство: въз основа на международната библиографияще бъдат представени основното възприемане, философия и цели по леснодостъпен начин. Това ръководство (или части от ръководството) ще съдържат: a) оновно възприемане на концепцията за културно наследство;
b) законови документи и актове (национални и международни), които регулират опазване и насърчаване опазването на културното наследство, вклочвайки работещи организации и институции по света, напр. ЮНЕСКО;
c) основни познания за опазване правата върху собствеността на обекти културно наследство – запознаване с национални и международни институции като Световната Организация за Интелектуална Собственост;
d) методи за оценка на състянието/нуждите на паметници и обекти от културно значение, които имат нужда от реставрация, промяна на предназначението и поддържане. Обучителните материали ще включват специални списъци, които ще бъдат използвани от обучаваните и ще служат като източник на информация;
e) Swot/Pestel анализ и други методи за разработване на план за управление и бизнес план.
f) Ролята на управляващите власти и ролята на заинтересованите лица. Създаване на чувство за собственост.
g) Разписване на основни направления в изпълнението на културни политики за региони и въпроси представляващи интерес (вкл. нематериално културно наследство). Търсене на баланс между поддържането на ценности финансова устойчивост. Разработване и изпълнение на дейности за опазване на културното наследство свързани с обекти за културно наследство. Създаване на качество, постигане и поддържане на социален кoнсенсус, мобилизиране на доброволци, създаване на чувство за собственост.
i) Културни маршрути: обединени усилия, поддържане на автентичност.
j) Поддържане и популяризиране на активи за опазване на културното наследство. Връзката с туризма. Ролята на интернет, социалните медии и модерните технологии. Брандиране на територии, продукти, събития.
k) Финансиране на проекти за управление на културното наследство. От групово финансиране до програми, финансирани от ЕС. Разписване на предложения и адресиране на спонсори и донори.
l) Работа в мрежи на местно, национално и международно ниво: търсене на подходящи партньори, реализиране на проекта.

III. Пилотни практики
1. Разработване на програма на работните семинари в сътрудничество със сътоветните партньори
2. Разработване на основна библиография и уеблиография (със съответен набор от документи, издаване на разрешителни за ползването им при необходимост)
3. Избор на обучаваните лица. Всеки от тях трябва да се запознае с четирите основни теми и обучителните семинари и да избере онези, които най-пълно ще спомогнат за разработване на техните проекти. Също така, трябва да преценим дали да се формират две групи от обучавани, които да участват в два от семинарите (напр. в Гърция и Италия или Испания и България), по време на които ще имат възможност да развият и представят своите разработки или във всеки семинар да участват различни групи. В този случай участниците ще се насърчават да представят напредъка по техния проект и да получат експертна помощ чрез дигиталната мрежа (т.е. чрез специален форум в платформата и интернет сайта на проекта).
4. Методология на обучителните сесии, които ще изпълняват участниците.
5. Методология на виртуалното обучение. Предложено бе да се опитаме да постигнем виртуална мобилност чрез отправяне на покана към някои от партньорите, напр. EGTC Amphictyony или Futuro Digitale или АБЧО, които да следят обучителните смеинари и чрез телеконферецнии и така повече участници да могат да се възползват от проекта.

IV. Електронно-обучителна платформа и ръководство за обучение
1. Разработване на функциите на електронната платформа, създаване на модулна структура, така че всеки модул да се ползва от дистанционно т обучаваните.
2. Разработване на нива на интерактивност на платформата (чрез видео, викторини, интерактивни упражнения, др.).
3. Оценка на представянето на участниците и издаване на сертификати.

Трябва да имаме предвид, че чрез изпълнението на проекта ние създаваме Електронна Обучителна Мрежа, където предлагаме техническа помощ и подкрепа на хора иа организации. Би било добре да потърсим одобрение на проекта от възможно най-много институции и организации и че се стремим да създадем фокус група, която чрез допълнителен финансов инструмент ще може да продължи създаването на интелектуални продукти и резултати и след приключване на проекта.