Мелницата на Елфовете

“Създаване на най-големия Коледен парк в Гърция – от терията към практиката”

Кратко описание:
„Мелницата на Елфовете“ е най-големото и успешно Коледно събитие в Гърция през последните шест години. Спечелило е хиляди усмивки, адмирации и положителни оценки от посетители от всяко кътче на страната и е представено в всички основни телевизонни мрежи с хиляди репортажи и интервюта.
„Мелницата на Елфовете“ може да служи като пример за организиране на тематичен парк и по този начин оползотворяване на общинска историческа инфраструктура.

Програма и направления на обученията:

Ден 1

Ролята между културата и туризма: подобряване на туристическата стойност на градовете и регионите – тематични паркове като туристическа атракция и търговска марка на региона.
кратко описание на общината и регион Трикала. Местоположението на града в средната част на Гърция като значително предимство.
Историята на сградата преди превръщането й в тематичен парк (използването й, управление и админситративен профил, финансова инвестиция).
Първоначална идея за създаването на тематичен парк и бизнес план: (кой е инициирал идеята, как е разработен бизнес плана, как е одобрен, финансиран и реализиран от местната власт).
Историята на сградата като Коледен тематичен парк:

Коледен парк
Година първа: големина на парка, брой и обратна връзка от посетителите, др.
Година втора: големина на парка, разходи, бр. посетители, др.
Година трета: големина на парка, обратна връзка, бр. посетители, др.
Година четвърта: -//-//-
Година пета: -//- -//-
Година шеста: -//- //-
Година седма: -//- /-/

Стратегия за управление на риска през годините: трябва да се отбележи нивото на конкурентоспособност спрямо близките градове, както и на гражданите и противоположните политически власти, протести през първите години, както и риска свързан с инвестирането на такава сума пари по време на строги икономии).
край на обучителната сесия и посещение на природна забележителност Метеора [участни, представител на ЮНЕСКО обяснява значимостта на Метеора и причините, поради които е определен за световно наследство.

Ден 2

Ролята на заинтересованите лица в успешното управление на културното наследство. Популяризиране на туристическите забележителности на града. Създаване на комуникационен мост между успешно събитие с останалата част на града и по този начин създаване на добавена стойност: (използвайки Коледния парк като възможност за популяризиране на други места в града и региона, както и на местния бизнес и продукти). Комуникационни стратегии за изпълнение и влиянието им.
Обща комуникационна стратегия и дейности за популяризиране през тези години (специално внимание насочено към средствата за популяризиране, напр. място и медии
Финансово управление: (основната идея и стратегия за предлаганите безплатни дейности, спонсор на кампанията и комуникационна стратегия за привличане на спонсори, финансово администриране и контрол, работна сила и процедура за наемане на хора)
Финансиране и бюджетиране на културни дейности и европейски проекти за кулутрно наследство на равнище ЕС.
Посещение на местни музеи

Ден 3

Създаване на парка: „Мелницата на Елфовете“. Екип стоящ зад тематичния парк: (времеви график за създаване на парка през годините, роля и задължения на всеки от екипа, напр. артистичен екип, екип за финансово управление, комуникационен екип, архитектури и т.н.).
Създаване на Мелницата на Елфовете. Неофициалният работещ екип стоящ зад парка: (значението на доброволците и други организации, частни клубове (SXOT) подкрепящи идеята.
Местни продукти и начини за популяризиране на бизнеса: стратегията за привличане на други бизнеси да наемат помещения и процедура за избора им, рекламиране на местни продукти и бизнес чрез интернет сайта и др.
Мелницата в цифри през годините: аналитично описание на влиянието на парка.
По отношение на пазара по време на Коледния период (наемане на хотел, ресторанти, магазини, др., брой посетители)
По отношение на пазара през другите периоди на годината (увеличен ли е броя на посетители на парка през годините? Превърна ли се гр. Трикала в туристическа атракция най-вече заради този тематичен парк?
Край на обучителната сесия и посещение на парка.

Ден 4

практическо упражнение: Въз основа на фактите, събрани по време на предходните три дни: а) разработете свой собствен тематичен парк за Вашия регион или регион по избор. Помислете за място, ноу хау, финансиране, човешки ресурси, начининза комуникация и промоция, управление и планиране.
ИЛИ
b)Разработете начини за по-добро представяне на Мелницата на Елфовете (по-специално за участниците от Трикала).
Кратко представяне на проектите
Round Table: common problems when planning theme parks and how to circumvent/solve them.